08-05-2018
Kapitał zapasowy

W dzisiejszym artykule Biuro Rachunkowe Jelenia Góra KOALA wyjaśni czym jest kapitał zapasowy.

Kapitał zapasowy to środki finansowe, które są zabezpieczeniem finansowym dla firmy w kryzysowych sytuacjach. Na kapitał zapasowy należy odprowadzać 8% zysku za dany rok obrotowy do momentu aż jego poziom wyniesie minimum 1/3 kapitału zakładowego w momencie konstytuowania spółki.

Kodeks spółek handlowych reguluje, jakie środki powinny być przekazywane do kapitału zapasowego i są to:

  • nadwyżki z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów wydania akcji;
  • dopłaty, które regulują akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom.

Kapitał zapasowy może zostać użyty wyłącznie do pokrycia strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

W przypadku kiedy osiągnięta w danym roku rozliczeniowym strata przewyższa kapitał zapasowy,  powinno się to wykazać, jako stratę z lat ubiegłych.

Warto również wiedzieć, że jeżeli spółka wykazuje stratę, która przewyższa wartość kapitału zapasowego, rezerwowego, a nawet jedną trzecią kapitału zakładowego, wówczas zarząd spółki jest zobowiązany do zwołania walnego zgromadzenia członków. Celem tego zgromadzenia jest podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Biuro Rachunkowości Jelenia Góra KOALA wyjaśnia czym jest kapitał zapasowy

W spółce komandytowo – akcyjnej kapitał ten trzeba obowiązkowo utworzyć, należy przekazywać 8% zysku w roku obrotowym i musi być przekazany na straty wykazane w sprawozdaniu finansowym, tak jak w przypadku spółki akcyjnej. Jedyną różnicę stanowi tu kwestia majątku podstawowego komplementariuszy.

Z kolei w przypadku spółki z o.o. utworzenie kapitału zapasowego nie jest już obowiązkowe. Oczywiście, nie jest to również zabronione. Spółka z o.o. może utworzyć kapitał zapasowy oraz wszelkiego rodzaju kapitały mające charakter rezerwowy. Ich utworzenie i organizacja są jednak uzależnione od indywidualnej decyzji zarządu spółki.

Jeżeli dana spółka ma zanotowane straty z lat ubiegłych i w danym roku obrotowym notuje zysk, może go w pierwszej kolejności przeznaczyć na kapitał zapasowy, a następnie na pokrycie powstałych strat. Nie istnieją przepisy, które regulują kolejność podziału zysków. W przypadku kiedy to firma w pierwszej kolejności chce rozliczyć straty, to oczywiście ma do tego prawo.

Reasumując- kapitał zapasowy jest w większości przypadków obowiązkowym zabezpieczeniem finansowym spółki. Wyjątkiem w tej kwestii jest spółka z o. o. W tym przypadku jego utworzenie jest dobrowolne. Dysponowanie kapitałem zapasowym również nie jest w pełni swobodne i dowolne. Jego część musi być przeznaczona na pokrycie strat, które są wykazywane przez spółkę w sprawozdaniu finansowym.

do góry